O nama

Obavijest o upisu djece za godinu 2020./2021.

DJEČJI VRTIĆ SUNČEV SJAJ – NAZARET

PODRUŽNICA ZAGREB

VRHOVEC 45

ZAGREB

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Sunčev sjaja – Nazaret primat će Zahtjeve za upis djece  u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 14. do 29.  svibnja 2020. godine. 

Molimo Vas da Zahtjev za upis (koji se nalazi na web stranici vrtića https://dv-suncev-sjaj-nazaret.hr/dokumenti) sa popratnom dokumentacijom dostavite elektroničkim putem na e-mail  suncev.sjaj.nazaret@gmail.com ili donesete osobno u vrtić uz prethodnu najavu voditeljici podružnice na broj mob. 099 /334 1326,

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7,00 do 17,00 sati)  

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

  1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: https://dv-suncev-sjaj-nazaret.hr/dokumenti
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) 
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika 
  4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
  5. ostala dokumentacija navedena u Zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati: dijete roditelja koji žele katolički odgoj, dijete roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, dijete roditelja invalida Domovinskog rata, dijete oba zaposlena roditelja, dijete samohranog zaposlenog roditelja, dijete u udomiteljskoj obitelji, dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, dijete koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na web-stranici vrtića https://dv-suncev-sjaj-nazaret.hr/ i oglasnoj ploči dječjeg vrtića 05. lipnja 2020.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 19. lipnja 2020.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2020. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2020. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ukoliko ima slobodno mjesto.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

KLASA: 601-02/20-06/02

URBROJ: 251-33-01-20-01

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Voditeljica podružnice

s. Jelica Đuzel

Dostupnu dokumentaciju za prijavu djeteta možete pronaći ovdje.