POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA

 Zahtjev za upis djeteta
 Inicijalni intervju
 Izjava o preuzimanju djeteta
 Suglasnost
 Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 Preslika osobne iskaznice barem jednog roditelja
 Rodni list djeteta ili Izvadak iz matice rođenih
 Potvrda liječnika da je dijete zdravo za polazak u vrtić
 Preslika zdravstvene iskaznice djeteta
 Preslika imunizacijske knjižice (dijete mora biti cijepljeno)

POTREBNO ZA SUFINANCIRANJE

 Zahtjev za sufinanciranje: Obrasci
 Prilozi o plaćama – (IP obrazac, potvrda ili ugovor o najmu stana, potvrda poslodavca o radnom odnosu, o porodiljnom dopustu…)
 Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 Uvjerenje o prebivalištu bar jednog roditelja ili kopija osobne iskaznice

error: